Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Bronnen & Inspiratie
 

Huidige Constituties van onze Orde

 

Het zogenaamde ‘Generaal Kapittel’ is (in de 21e  eeuw) een driejaarlijkse vergadering van alle
abten en abdissen uit alle kloosters. Dit hoogste gezag binnen onze Orde bevestigde in 1969 nogmaals
dat de Regel van Benedictus 
en de Carta Caritatis de eerste en fundamentele wetgeving van de Orde vertegenwoordigen. Maar ook dat steeds,  in ieder tijdperk, aan de Regel gebruiken of  reglementen  
toegevoegd moesten worden, om de dagelijkse praktijk te normeren en te reguleren.  

Constituties staan altijd in relatie met de Regel en hebben steeds iets met de praktijk van andere 
situaties en
 tijdperken te doen. Ze zijn een aanvulling, een uitwerking, een toepassing in de praktijk,
van de in de Regel gegeven
 voorschriften of beginselen. Op een gegeven ogenblik kregen ze een
kerkrechtelijke status. Ze werden door de 
 Heilige Stoel gewenst en bevestigd en konden alleen
met zijn toestemming veranderd worden.
 
 

De monastieke waarden die in de Constituties naar voren komen zijn
geen doel in zichzelf. Het afstand doen van bezit bijvoorbeeld (Constituties
55) is een middel om een uiteindelijk doel te bereiken: namelijk dat Gods
heilige Geest  
een vrije doorvaart krijgt in het leven van de monniken.

Constituties 27 zegt: “De Vaders van Citeaux zochten in alle eenvoud om te 
    gaan met de eenvoudige God. Naar hun voorbeeld zal de levensstijl van de broeders eenvoudig zijn en sober. Alles in het huis van God zal in dienst van            die levenswijze, zonder enige overdaad, worden ingericht zodat de eenvoud zelf voor allen een leerschool is.              Deze eenvoud zal duidelijk uitkomen in de behuizing en de huisraad,  in voeding en kleding, alsook in de viering          van de liturgie.”   (Editio – Rome 1990)   


                                                                                                                             Link naar de Constituties