Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Ons monnikenleven
 

 "Onder een Regel en een Abt"  
 

Onze levenswijze als Cisterciënsermonniken is cenobitisch. Wij zoeken God en volgen Christus
door te leven in een gemeenschap, “onder een Regel en een Abt”. Iemand kan geen monnik zijn in de Benedictijnse traditie, waartoe ook onze Orde behoort, zonder deze twee facetten van het monastieke  
leven.  Zo houden de H. Benedictus, de vader van het westers monnikendom, en de constituties van
onze Orde het ons voor. 
Volgens het ideaal van de eerste christenen, waarover de Handelingen der Apostelen ons 
verhalen, is alles ons gemeenschappelijk en streven en verlangen wij ernaar één van hart en 
één van ziel te zijn. De Kloosterregel van de H. Benedictus is hierbij onze leidraad.  
 

Uit de kring van broeders hebben wij onze abt gekozen. Wij aanvaarden dat
hij  voor ons degene is die de verantwoordelijkheid heeft Gods vaderschap
gestalte te geven. 
Zoals een herder met zorg de hem toevertrouwde kudde hoedt, zo ziet hij
om naar zijn broeders.
In de school van Christus is de abt voor allen een leraar. Hij waakt over de
trouw van zijn monniken aan de monastieke traditie, en sterkt hen met zijn
voorbeeld en met Gods Woord. 
Als een wijs geneesheer probeert hij eigen en andermans wonden te helen
en in Christus' naam hen die door de zonde zijn gekwetst te genezen. 

Met uiterste zorg zal hij waken en al zijnscherpzinnigheid en ijver aanwenden opdat niemand van de 
broeders die hem zijn toevertrouwd, verloren gaat. Nooit houdt hij op voor ieder van de zijnen tot God te bidden.

.