Abdij Lilbosch - Echt

Cisterciënsermonniken

Onze bedrijven


De spirituele waarde van de arbeid
 

Arbeid is een belangrijk onderdeel van onze monastieke dagorde. Er is dienstbaarheid aan de gemeenschap in de vele interne taken, dienstbaarheid in de ontvangst van gasten, en charitatief en pastoraal dienstbetoon. Volgens St. Benedictus moeten monniken instaan voor hun eigen levensonderhoud. Om dat waar te maken, hebben monniken de eeuwen door ook diverse bedrijfsmatige arbeidsvelden ontwikkeld, zo ook op Abdij Lilbosch. Maar alle monastieke arbeid heeft behalve praktische of economische motieven steeds tegelijkertijd spirituele dimensies.

De arbeid schoolt de monnik in nederigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Door te werken in aandachtige overgave en  beschik-baarheid, neemt hij contemplatief én actief deel aan het grote werk van
Gods schepping en verlossing. Zijn werk maakt hemzelf meer mens en
de schepping meer schepping. De arbeid kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, geeft kansen voor onderlinge dienstbaarheid en kan de saamhorigheid van de gemeenschap bevorderen. Ook de arbeid - mits monastiek verricht - is liturgie, lofprijzing Gods, evengoed als het
getijdengebed van de kerkdiensten.

Benedictus zet in zijn Regel de arbeid bovendien in tegen de ledigheid, het niets omhanden hebben en
daardoor lichamelijk en geestelijk onbestemd rondhangen, dat hij als zo schadelijk voor elk geestelijk leven onderkent. De arbeid helpt om geest en hart van de monnik gericht, georiënteerd te houden.

De cisterciënsertraditie kent geen ‘ontspanning’ in de zin van recreatie. De arbeid dient te zorgen voor de
gezonde balans van ziel en lichaam. Arbeid behoedt de monnik voor intellectuele of emotionele overspanning en voegt hem in in de concrete weerbarstigheid van de concrete arbeid. Zich zo te verliezen in de arbeid maakt hem vrij, mits het hart gericht blijft op God, en het ego zich niet opblaast in de arbeid en ermee aan de haal gaat.